AVG

De Europese Unie heeft in 2018 nieuwe privacyregels vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vroegere Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is daarmee vervallen. Voor de hele EU gelden nu dezelfde regels. Deze nieuwe regels houden in dat alle bedrijven en organisaties in Europese Lidstaten vanaf 25 mei 2018 verplicht zijn om meer inzicht te geven in de persoonsgegevens die zij van u verzamelen, met welk doel ze deze opvragen en hoe zij met die persoonsgegevens omgaan. Ook verenigingen vallen onder deze regelgeving.

Het aangaan van een lidmaatschap van een vereniging geschiedt op vrijwillige basis. Door lid te worden geeft u aan gebruik te willen maken van de faciliteiten, die de vereniging biedt. De vereniging op haar beurt zal u deze faciliteiten moeten bieden. Daarvoor is het wel noodzakelijk persoonlijke gegevens te verwerken. De vereniging kan deze dan gebruiken om u op de hoogte te stellen van activiteiten en voor administratieve doeleinden.

Het Vrouwengilde Heerlen neemt uw persoonlijke gegevens serieus en wil uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan, ter waarborging van uw privacy.
We hebben ons privacy-beleid per 25 mei 2018 volgens de verplichtingen van de nieuwe wetgeving vastgelegd in een Privacyverklaring. De hoofdpunten zijn hier voor u in dit informatiebulletin beschreven. De volledige verklaring is ter inzage beschikbaar bij de ledenadministratie. Ook ligt onze handelwijze vast in het Protocol AVG.
Het is belangrijk dat u zo kunt lezen wat er met uw gegevens gebeurt en welke controle u daarover heeft. Wij gaan heel zorgvuldig met uw gegevens om, beveiligen deze, gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor we ze gekregen hebben en geven deze nooit zomaar door aan derden.

Pasfoto’s van leden worden alleen gebruikt voor het digitale “wie-is-wie boek”, dat uitsluitend bedoeld is voor intern gebruik door het bestuur en de ledenadministratie. Foto’s, gemaakt tijdens activiteiten, worden bij eventuele publicatie alleen gebruikt met strikte inachtneming van de privacyregels.

Bestuursleden en andere vrijwilligers die persoonsgegevens gebruiken om hun functie te kunnen uitoefenen, tekenen een geheimhoudingsverklaring.  

Wij vragen iedereen die lid wordt van onze vereniging schriftelijk toestemming om haar persoonsgegevens te registreren en te gebruiken voor de doeleinden die samenhangen met het lidmaatschap en omschreven staan in het privacy-protocol.
Het is belangrijk om dit te doen, want alleen zo kunnen we met een oprecht gemoed zeggen dat wij alle inspanningen hebben geleverd om aan de AVG te voldoen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om de u toegestuurde akkoordverklaring te tekenen en te retourneren aan de ledenadministratie: